zombiemiki:

Wall o’ plush at the Tokyo Bay Pokemon Center.