yesterdaysprint:

The Age, Melbourne, Australia, April 8, 1936